Informácie o inštitúcii Tréningové centrum, n.o.

 

„Priestor na vašu príležitosť“


Tréningové centrum,n.o. so sídlom v Nových Zámkoch začalo vo februári 2010 realizovať projekt „Dokážem to“.
Tento projekt sa realizuje na základe výzvy Fondu sociálneho rozvoja (www.fsr.gov.sk) a vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu (www.esf.gov.sk) v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia.
Hlavnou aktivitou projektu je program vzdelávania a prípravy pre trh práce znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie, s výrazným zacielením na osoby vzdialené od trhu práce s osobitným zreteľom na osoby MRK. Hlavným cieľom projektu je zvýšiť možnosť prístupu na trh práce pre skupiny obyvateľstva, ktoré sú ohrozené sociálnym vylúčením prostredníctvom projektových aktivít. Ďalšími cieľmi projektu je poskytnúť individuálne konzultácie, koučovanie a poradenstvo pre 160 účastníkov projektu a rozvinúť socio-komunikačné zručnosti účastníkov prostredníctvom skupinových aktivít.
Koordinátorkou projektu je Ing.Klaudia Balážová. Projekt sa bude realizovať na území okresov Nové Zámky, Komárno a Šaľa a bude prebiehať do júla 2011. Výška nenávratného finančného príspevku predstavuje 96 382,44 EUR.
Cieľovou skupinou projektu je 160 účastníkov ohrozených sociálnym vylúčením. Partnermi v projekte sú Nelegál,o.z. Nové Zámky a LOKI-Lokálne partnerstvo sociálnej inklúzie okresov Nové Zámky, Komárno a Šaľa.


S kým môžete prísť do kontaktu?

Ing.Klaudia Balážová

e-mail: balazova@klop.sk

Kde nás nájdete?

Zobrazit